OPŠTI USLOVI PUTOVANJA “BABIĆ-BISSTOURS” d.o.o.

1. PRIJAVE I UPLATE:

Putnik se za putovanje može prijaviti u svim poslovnicama “BABIĆ-BISSTOURS” (u daljem tekstu: organizator) i ovlaštenim agencijama ( u daljem tekstu: posrednik). Kada posrednik u potvrdi o putovanju ne naznači svojstvo posrednika odgovara za izvrsenje programa putovanja kao organizator. Prijava postaje punovažna kada je potvrđena zaključenjem pisanog ugovora – prijava za putovanju (u daljem tekstu:ugovor).
Prilikom prijave, putnik je dužan uplatiti akontaciju u visini od 40% od cijene aranžmana, a ostatak ugovorene cijene, 7 dana prije početka putovanja, ako programom putovanja nije drugačije određeno.
Ukoliko putnik, u roku ne izvrši uplatu u cijelosti, smatra se da je putovanje otkazao.

2. OBAVEZE I PRAVA ORGANIZATORA:

Pravo i obaveza organizatora:
– da putniku izda ugovor o putovanju (prijava za putovanje),
– da putniku učini dostupnim program putovanja i opšte uslove putovanja,
– da putniku ponudi osiguranje prema polisi koju organizator ima ugovorenu sa osiguracajućim društvom.
– da se stara o pravima i interesima putnika saglasno dobrim poslovnim običajima u ovoj oblasti,
– da isplati putniku adekvatnu naknadu povodom blagovremenog i osnovanog pisanog prigovora zbog potpunog ili djelimičnog neizvršenja usluga obuhvacenih programom putovanja.

3. OBAVEZE I PRAVA PUTNIKA:

Pravo i dužnost putnika:
– da se detaljno upozna sa program putovanja, opštim uslovima putovanja i uslovima osiguranja, što prilikom zaključenja ugovora (u svoje ime i u ime korisnika za čije potrebe zaključuje ugovor ) potvrđuje prihvatanjem klauzule u prijavi “Saglasan sa opštim uslovima putovanja”,
– uplati ugovorenu cijenu pod uslovima i na način predviđen programom putovanja,
– organizatoru blagovremeno dostavi sve podatke i dokumenta potrebne za organizovanje putovanja,
– garantuje da on, njegove isprave, prtljag i dr. ispunjavaju uslove odredjene propisima naše zemlje, tranzitne i odredišne zemlje ( granični, carinski, sanitarni, monetarni i drugi propisi ),
– isplati naknadu koju pričini organizatoru ili trećim licima kršenjem zakonskih i drugih propisa i ovih uslova,
– odredi drugo lice da umjesto njega putuje (uz uslov da to lice ipunjava uslove predvidjene za odredjeno putovanje) i oganizatoru naknaditi stvarne troškove prouzrokovane zamjenom.

4. CIJENA I SADRŽAJ PROGRAMA PUTOVANJA:

Cijene su iskazane u KM, u sluačaju da su iskazane u stranoj valuti uplata vrši se prema prodajnom kursu Centralne Banke BiH na dan uplate, ako u programu putovanja drugačije nije predvidjeno.
Cijene za sva putovanja date su po osobi na bazi hotelskog smještaja u dvokrevetnim sobama, trokrevetnim, četverokrevetnim, ako u programu putovanja drugačije nije predvidjeno.
Cijene su formirane na osnovu poslovne politike organizatora i ne mogu biti predmet prigovora ili reklamacije.
Organizator može predvidjeti da usluge koje se isključivo koriste u inostranstvu, putnik plaća direktno ino–partneru.
Turističko putovanje obuhvata kombinaciju najmanje dvije od sljedećih usluga: uslugu prevoza, turističkog vodiča-pratioca, smještaja, ishrane i pripremu i organizaciju putovanja, za koje usluge je programomom putovanja definisana jedinstvena cijena. Cijena aranžmana ( ako nešto drugo nije ugovoreno) ne obuhvata:
-aerodromske takse,
-fakultativne izlete,
-troškove pribavljanja i izdavanja viza,
-dodatne usluge: room servis, koristenje sobnog bara, klima uredjaja, sportske, ljekarske, telefonske i sl. usluge).
Sve vrste posebnih usluga ( jednokrevetna soba, dodatni obroci, sobe-pogled more ili sobe sa posebnim položajem, sobe tipa “suite” ili porodične sobe i sl. ) putnik posebno plaća i dužan ih je naručiti prilikom prijave putovanja. Ukoliko putnik zahtjeva posebnu uslugu za vrijeme putovanja, istu plaća predstavniku ino partnera u valuti zemlje u kojoj se nalazi, odnosno neposrednom pružaocu usluga.Organizator ne može biti odgovoran za fakultativne izlete i naknadno izvršene usluge po zahtjevu putnika, a koje izvrši i naplati ino-partner, odnosno neposredni pružalac usluga, a koje nisu bile predvidjene programom putovanja.

5. POVEĆANJE CIJENE I PRAVO NA OTKAZ ZBOG POVEĆANJA CIJENE:

Organizator putovanja može zahtjevati povećanje ugovorene cijene ako je nakon zaključenja ugovora došlo do promjene u kursu razmjene: domaće valute u odnosu na valutu iskazanu u cijenovniku i u svim drugim slučajevima promjene kursa u odnosu na objavljene valute u programu putovanja), ili do promjene u tarifama prevoznika.
Za povećanje objavljene cijene do 10 % nije potrebna saglasnost putnika, a povećanje cijene se može odnositi samo na dio usluga koji nije već plaćen od strane putnika.
Ako povećanje ukupno ugovorene cijene prelazi 10%, putnik može putem pisanog otkaza raskinuti ugovor bez obaveze naknade štete, ali najkasnije u roku od 48h od dostavljanja obavještenja o povećanju cijene, u kom slučaju ima pravo na povrat onoga što je platio organizatoru. Ukoliko u naznačenom roku putnik pisanim putem ne obavjesti organzatora da odustaje od ugovora, smatra se da je saglasan sa novom cijenom.

6. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA:

Ponudjeni smještajni objekti i prevozna sredstva i dr. u programima organizatora opisani su prema službenoj kategorizaciji domicilne zemlje u vrijeme objavljivanja programa putovanja. Ishrana, konfor i druge usluge kategorisani su po lokalnim-nacionalnim propisima od strane domicilnih turističkih uprava, a standardi smještaja i usluga su različiti i nisu uporedivi po destinacijama.Programi putovanja su označeni brojem kalendarskih dana. Prvi dan je dan polaska na putovanje, a posljednji dan označen na programu putovanja je dan povratka.

7. SMJEŠTAJ, TRANSFER I PRIJEVOZ:

Ukoliko putnik nije izričito ugovorio smještaj posebnih odlika, prihvatiće bilo koju službeno registrovanu smještajnu jedinicu u smještajnom objektu opisanom u programu putovanja.
Trokrevetne sobe su na bazi standardne dvokrevetne sobe sa pomoćnim ležajem, koji može značajno pogoršati komfor smještaja. Četverokrevetne sobe su na bazi stnadradne dvokrevetne sobe sa dva pomoćna ležaja, koji mogu značajno pogoršati komfor smještaja.
Putnik preuzima obavezu upoznavanja i poštovanja pravila ponašanja u odredjenom smještajnom objektu koja se mogu odnositi na deponovanje novca i drugih dragocijenosti i vrijednih stvari, unos hrane i pića u sobe, poštovanje reda, nemogućnost smještaja u sobe prije odredjenog vremena, broj osoba u sobi, obavezu napuštanja sobe u odredjeno vrijeme i sl. Organizator ne može biti odgovoran za štete nastale zbog nepoštovanja propisanih pravila i običaja. Ako drukčije nije ugovoreno, smještaj putnika u objekat je najranije poslije 16,00h na dan početka korištenja usluge, a napuštanje objekta najkasnije do 09,00h na dan završetka korištenja usluge. Analogno navedenom, primjenjivće se i važeći principi i pravila prevoznika prilikom transfera i prevoza putnika.

8. PUTNE ISPRAVE:

Svi uslovi objavljejni u programu putovanja odnose se na državljane BiH. Organzator nije dužan upoznati putnike – državljane drugih država na uslove koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju, već je obaveza istog da sam potrebne uslove i isprave obezbjedi blagovremeno i uredno.
Putnik za putovanje u inostranstvo mora imati važeće putne isprave i u roku dostaviti potrebne podatke i dokumneta za dobijanje viza, ukoliko iste pribavlja organizator. U protivnom, smatra će se da je putnik odustao od putovanja.
Organizator putovanja ne garantuje dobijanje vize i ne snosi nikakvu odgovornost za neispravnost putnog dokumenta ili ako pogranične vlasti – imigracione službe ne odobre tranzit, ulazak ili dalji boravak putniku.
Ukoliko se putovanje ne može realizovati iz naprijed navedenih razloga, primjenuju se odredbe tačke 10 ovih uslova.

9. ODUSTAJANJE ILI PROMJENA PROGRAMA PUTOVANJA OD STRANE ORGANIZATORA:

Organizator, može otkazati putovanje potpuno ili djelimično, u slučaju nastupanja vanrednih okolnosti koje da su postojale u vrijeme objavljivanja programa bile opravdan razlog organizatoru da program ne objavljuje i ugovore ne zaključuje.
Ukoliko u programu putovanja nije posebno navedeno, da bi se putovanje realizovalo, najmanji broj prijavljenih putnika u određenom prijevoznom sredstvu, treba da bude:
· za putovanje autobusom, 40 putnika – ako u programu putovanja drugačije nije predvidjeno .

· za putovanje na redovnim avio linijama u Evropi, 20 putnika – ako u programu putovanja drugačije nije predvidjeno .
· za putovanje na interkontinentalim avio linijama, 15 putnika – ako u programu putovanja drugačije nije predvidjeno .
· za putovanje na posebno ugovorenim avio-čarter linijama, vozovima ili hidrogliserima 80% popunjenosti kapaciteta.
Organizator zadržava pravo promjene dana ili sata putovanja, kao i pravo promjene maršute putovanja, ukoliko se promijene uslovi za putovanje (promijenjen red letenja, bezbijedonosna situacija u određenoj zemlji, elementarne nepogode ili druge vanredne okolnosti ) bez obaveze isplate štete, odnosno plaćanja bilo kakve naknade putniku.
Ugovoreni smještaj može se zamijeniti samo smještajem u objektu iste ili više kategorije, a na teret organizatora. Putnik je dužan da prihvati promjenu smještaja u dugom objektu iste ili više kategorije u istom mijestu. Smještaj u objekte niže kategorije može se izvršiti samo uz saglasnost putnika i plaćanja nanknade putniku srazmjerno smanjenoj kategoriji smještajnog objekta. Organizator ne preuzima odgovornost za promjene programa putovanja uslijed nepredvidjenih okolnosti i više sile u toku putovanja.
Ukoliko se putovanje iz opravdanih razloga prekida, organizator ima pravo na naknadu za stvarno pružene usluge.
Organizator je ovlašten otkazati putovanje u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, o čemu je dužan obavijestiti putnike najkasnije 5 dana prije predvidjenog početka putovanja, uz obavezu da putniku izvrši povrat uplaćenih sredstava u cjelosti najkasnije u roku od 15 dana od dana otkaza.

10. ODUSTAJANJE PUTNIKA OD PUTOVANJA:

Putnik ima pravo da odustane od putovanja, o čemu je dužan pismeno izvijestiti organizatora putovanja. Datum prijema pisanog otkaza predstavlja osnov za obračun naknade koja pripada organizatoru, izražene procentualno u odnosu na ukupnu cijenu putovanja, i to:
– 10% ako se putovanje otkaže 30 dana prije početka;
– 20 % ako se putovanje otkaže 29 do 15 dana,
– 50 % ako se putovanje otkaže 14 do 8 dana ,
– 85 % ako se putovanje otkaže 7 do 1 dana i
– 100 % ako se izvrši na dan ili poslije početka putovanja.
Promjena ugovorenog datuma putovanja, odnosno smještajnog objekta, sobe ili apartmana smatra se odustajanjem putnika od putovanja. Putnik je u obavezi organizatoru nadoknaditi samo stvarne, odnosno učinjene troškove ukoliko je do otkaza došlo zbog okolnosti koje nije mogao predvidjeti, otkloniti niti izbjeći i to: bolest ili smrt putnika, bračnog druga, srodnika prvog nasljednog reda, brata ili sestre, odnosno poziv za vojnu vježbu putnika i elementarna nepogoda zvanično proglašena. Za navedene slučajeve putnik je obavezan dostaviti pisane dokaze organizatoru.
Organizator putovanja, u slučaju da putnik koji je odustao, obezbijedi odgovarajuću zamjenu ili pak zamjenu izvrši sam organizator, dužan je putniku izvršiti povrat uplaćenih sredstava u ukupnom iznosu, po odbitku samo stvarnih i učinjenih troškova ( izdavanje vize, police osiguranja, i dr.).

11. REKLAMACIJE:

Ako su usluge iz programa putovanja nepotpuno izvršene, putnik može zahtijevati srazmjernu naknadu, ako organizatoru dostavi blagovremeni i opravdani pisani prigovor. Svaki putnik – nosioc ugovora, prigovor podnosi pojedinačno, jer organizator neće primiti u postupak grupne prigovore-relamacije.
Postupak u vezi sa prigovorom:
– putnik je dužan u mjestu boravka istaći prigovor za neodgovarajuću uslugu predstavniku organizatora ili drugom ovlaštenom licu neposrednog pružaoca usluge.Putnik je obavezan saradjivati sa predstavnikom organizatora i neposrednog izvršioca usluga u dobroj najmeri da se otklone uzroci prigovora. Ako putnik na samom mjestu ne prihvati ponudjeno riješenje koje odgovara uplaćenoj usluzi, organizator neće uvažiti naknadnu putnikovu reklamaciju,
– ako uzrok prigovora nije otklonjen na licu mjesta, putnik sa predstavnikom organizatora ili izvršiocem usluga o tome sastavlja pismenu potvrdu u dva primjerka koju obojica potpisuju. Putnik zadržava jedan primjerak ove potvrde. Ako je uzrok prigovora otklonjen na licu mjesta putnik je obavezan potpisati potvrdu o istom, a u suprotnom činjenica da je nastavio korištenje ponudjenog rješenja smatra se da je program putovanja u cijelosti izvršen,
– najkasnije 8 dana po povratku sa puta, ako uzrok prigvora nije otklonjen na licu mjesta, putnik ima pravo da uloži pismeno obrazloženi prigovor organizatoru uz prilaganje pismene potvrde i eventualnih računa o plaćenim dodatnim troškovima. Organizator je dužan uzeti u postupak samo blagovremene, obrazložene i dokumentovane prigovore,
– organizator je dužan dostaviti putniku pisani odgovor u roku od 15 dana od dana prijema prigovora. Organizator će rješavati samo one prigovore kojima se uzrok nije mogao otkloniti u toku putovanja. Ako putnik prihvati prijedlog organizatora dužan je potpisti potvrdu o isplati naknade sa kluzulom da putnik nema nikakvih daljih potraživanja po bilo kom osnovu od organizatora.
– dok organizator u navedenom roku ne donese pisani odgovor, putnik se odriče posredovanja bilo koje druge osobe, arbitraže UTA-e, sudske ustanove ili davanja informacija u javna glasila.
Naknada po prigovoru može dostići samo iznos reklamiranog dijela usluge, ne može obuhvatiti već iskorištene usluge, niti dostići iznos cjelokupne cijene programa putovanja.Ovime se isključuje pravo kupca na nadoknadu idealne štete.
Putnik koji nije zadovoljan odgovorom organizatora, može se žaliti arbitraži UTA-e.
U skladu s Pravilnikom o arbitraži, arbitražni postupak se pokreće prijedlogom putnika ili organizatora, uz obavezu uplate procijenjenih troškova arbitražnog postupka od strane oba učesnika u postupku, a na osnovu rješenja predsjednika arbitražnog vijeća. Odluku Arbitrže UTA-e je konačna i obavezujuća za organizatora.

12. PRTLJAG:

Prevoz prtljaga do odredjene težine koju odredjuje avio prevoznik, je besplatan. Višak prtljaga putnik plaća prema važećim cijenama avio-prevoznika. Kod prevoza autobusom putnik može ponijeti 2 komada prtljaga. Dijeca do 2 godine nemaju pravo na besplatan prtljag.Organizator putovanja ne preuzima odgovornost za izgubljeni, oštećeni ili ukradeni prtljag. Putnik je dužan voditi brigu o svojim stvarima unijetim u prevozno sredstvo, o davanju, odnosno preuzimanju prtljaga predatog prijevozniku, odnosno unijetom u smještajni objekat.Sva svoja prava po navedenom, putnik ostvaruje direktno od prevoznika, pružaoca usluge smještaja i dr. a prema važećim medjunarodnim propisima, domaćim propisima i važećim uzansama.

13. CARINSKI I DEVIZNI PROPISI:

Putnik je dužan striktno poštovati carinske, devizne i dr propise BiH, tranzitnih i zemalja u kojima boravi, te u slučaju nemogućnosti nastavka putovanja, odnosno boravka, sve posljedice i troškove snosi sam putnik.

14. ZDRAVSTVENI PROPISI:

Putovanja u zemlje, u kojima važe posebna pravila koja obuhvataju obaveznu vakcinaciju ili nabavku odredjenih dokumenata, podrazumjevaju obavezu putnika da obavi potrebne vakcinacije i obezbijedi odgovarajuce potvrde o tome.

15. GUBITAK DOKUMENATA:

Ukoliko za vrijeme putovanja dodje do gubitka ili kradje putne isprave, troškove izdavanja novih isprava, kao i sve druge trškove snosi sam putnik.

16. INFORMACIJE:

Usmene informacije, koje se razlikuju od onih koje su sadržane u programu putovanja ne obavezuju organizatora putovanja.

17. POPUSTI:

Uslovi koji se odnose na ostvarivanje popusta za djecu, kao i na ostale pogodnosti koje su posebno date u programu putovanja su determinisani od strane hotelijera i drugih neposrednih pružaoca usluga i iste treba tumačiti restriktivno (npr. za djecu do 2 godine starosti, relevantan je kalendarski datum kada dijete navršava 2 godine i ništa preko toga i to u periodu trajanja putovanja).

18. INDIVIDUALNA PUTOVANJA »NA UPIT«:

Kod individualnih »rezervacija na upit« organizator naplaćuje troškove rezervacije u skladu sa vremenom angažovanja i poštanskim i dr. troškovima (telefon, telefax, e.mail i dr.).
Putnik polaže na ime troškova rezervacije (na upit) depozit koji ne može biti manji od 30 KM. Ukoliko rezervacija bude prihvaćena od strane putnika, depozit se uračunava u cijenu aranžmana. Ukoliko rezervaciju organizator ne potvditi, depozit se u cijelosti vraća putniku. Ako putnik ne prihvati ponudjenu i potvrdjenu rezervaciju, iznos depozita zadržava organizator u cijelosti za pokriće troškova rezervacije. U slučaju spora nadležan je sud prema sjedištu organizatora putovanja.